Kasutustingimuste

Kasutamisleping

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja AUTO24.RENT (edaspidi AUTO24.RENT) teiselt poolt (Kasutaja ja AUTO24.RENT edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas AUTO24.RENT
Registreerides ja asudes kasutama AUTO24.RENT internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:
·         ta on vähemalt 18-aastane
·         tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud AUTO24.RENT kasutamiseks
·         ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
 
 
 
Tingimused
1.  Mõisted
1.1.  AUTO24.RENT — www.auto24.rent internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud auto24.rent võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad BaltTjomiks Group OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 11400487.
1.2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud auto24.rent internetikeskkonnas (sh ka muudel Auto24rent võrku kuuluvatel veebilehtedel).
1.3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto auto24.rent internetikeskkonnas.
1.4. Teenus — kasutajale auto24.rent poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav auto24.rent internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (auto24.rent konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).
1.5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) auto24.rent teenuste eest.
1.6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
1.7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib auto24.rent ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
1.8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
1.9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepekuulutuste reeglidkeelatud esemedteenuste hinnakiri
1.10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.
2.  AUTO24.RENT vastutus, õigused ja kohustused
2.1. auto24.rent ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning auto24.rent internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
2.2. auto24.rent ei vastuta kõigis auto24.rent kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
2.3. auto24.rent ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
2.4. auto24.rent omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust auto24.rent internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.
2.5. auto24.rent omab õigust ühepoolselt muuta auto24.rent internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid selles auto24.rent internetikeskkonnas.
2.6. auto24.rent omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende auto24.rent internetikeskkonnas avaldamisest.
2.7. auto24.rent omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad auto24.rent, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
2.8. auto24.rent omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
2.9. auto24.rent omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
2.10. auto24.rent kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. auto24.rent ei oma kohustust tagada teenuste osutamist auto24.rent internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik auto24.rent jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.
 
 
3. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused
3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest auto24.rent internetikeskkonnas.
3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada auto24.rent internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud auto24.rent internetikeskkonnas.
3.4. Kasutaja kohustub käituma auto24.rent internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
3.5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama auto24.rent internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
3.6. Kasutaja kohustub kasutama auto24.rent internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta auto24.rent internetikeskkonnas.
3.8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama auto24.rent -ile kõikidest probleemidest auto24.rent internetikeskkonna kasutamisel.
3.9. Kasutaja on kohustatud informeerima auto24.rent  asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.
3.10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, auto24.rent mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid auto24.rent internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest auto24.rent internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.
 
 
4.  Poolte vastutus
4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
5. Privaatsus
 
5.1. Kasutaja annab oma nõusoleku auto24.rent – le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
5.2. Kasutajal on alati võimalus loobuda auto24.rent poolt edastatud teadete saamisest.
5.3. auto24.rent kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
 
 
6. Teated
6.1. auto24.rent edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.
 
7.  Vaidluste lahendamine
7.1. Auto24.rent ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.
7.2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.
 
8. Tõlgendamine
8.1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.
 
9.  Lepingu rikkumine
9.1. Lepingu rikkumine on:
 
9.1.1. Auto24.rent internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Auto24.rent nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
9.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);
9.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Auto24.rent eelneva nõusolekuta;
9.1.4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);
9.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada Auto24.rent internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;
9.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
9.1.7. Auto24.rent internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine.
9.1.8. Kõik muu tegevused, mis kahjustavad Auto24.rent internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad auto24rent internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Auto24.rent teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
9.2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Auto24.rent -ile saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
9.3. Auto24.rent internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Auto24.rent -ile ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
9.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Auto24.rent nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.
 
10. Muud tingimused
10.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Auto24.rent poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
10.2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organisatsiooni liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
10.3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
10.4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Auto24.rent poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
10.5. Juhul kui auto24.rent internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Auto24.rent teenust täielikult või osaliselt, annab auto24.rent kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates auto24.rent internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
10.6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Auto24.rent poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Auto24.rent -ile. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Auto24.rent otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Auto24.rent jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.
10.7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
11.Teenuste hind ja nende eest tasumine
11.1. Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt teenuste hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Auto24.rent jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
11.2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Auto24.rent ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Auto24.rent mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
11.3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
11.4. Tasutud summadest kasutamata osade bilansist tagastamine on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates summa kuupäeva laekumisest. Tagastus teostatakse viisil, mis on kasutatud kasutaja poolt Auto24.rent teenuste maksmisel.
11.5. Lepingu rikkumise korral jätab Auto24.rent endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.
 
12. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine
12.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
12.2 Auto24.rent omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.    x
    Kas vajate nominaalset direktorit?